Noul Cod fiscal, ale cărui reglementări au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, stabilește un nou sistem de impozitare a clădirilor, potrivit căruia, impozitul pe clădiri se calculează în funcție de destinația proprietății – rezidențială sau nerezidențială -- și nu în funcție de statutul proprietarului care deține imobilul (persoana fizică sau juridică), așa cum s-a întâmplă până la finalul anului 2015.
Astfel, din acest an, pentru clădirile folosite în scop de locuinţă, impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii se va determina prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp din tabelul prevăzut de Codul fiscal. 
În schimb, pentru proprietăţile nerezidenţiale, adică cele folosite în activităţi economice, cota de impozitare va fi cuprinsă între 0,2% şi 1,3%, în funcţie de deciziile consiilor locale. În cazul în care construcţia nu a fost reevaluată în ultimii cinci ani sau a fost dobândită anterior unei perioade de cinci ani, procentul de impozitare va fi de 2% din valoarea statistică a construcţiei. Aici găsiţi o analiză comparativă care arată ce impozite și taxe locale se vor plăti în 2016 în funcție de oraș.

Declaraţia pentru stabilirea impozitului pe clădiri trebuie depusă până la 31 martie

Ordinele MDRAP nr. 2068 şi nr. 2069, publicate în Monitorul Oficial pe 29 decembrie 2015, aprobă formularele tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, pentru clădirile rezidenţiale/ nerezidenţiale/ cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, respectiv persoanelor fizice. Cele două formulare pot fi consultate în fişierele ataşate acestui articol.
Potrivit reglementărilor în vigoare, impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.
Astfel, declaraţia de impunere, prin care contribuabilul îţi asumă sau nu desfăşurarea unei activităţi economice, trebuie depusă până cel mai târziu la data de 31 martie 2016.Termenul trebuie respectat atât de persoanele fizice ce utilizează o clădire în activități nerezidențiale (economice) în totalitate sau în parte, aflate în proprietatea acestora la data de 31 decembrie 2015, cât şi de societățile și celelalte persoane juridice ce dețin la data de 31 decembrie 2015 clădiri în proprietate.

Cum se va calcula impozitul pentru locuinţele deţinute atât în scop de locuit, cât şi economic?

Potrivit normelor de aplicare ale Codului fiscal, lansate în dezbatere publică la finalul anului 2015 de Ministerul Finanţelor, în cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la adresa cărora este înregistrat un domiciliu fiscal, la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Codul fiscal, adică clădirea se consideră clădire cu utilizare rezidențială, ceea ce va însemna că impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota este stabilită prin hotărâre a consiliului local.
Valoarea impozabilă a clădirii se va determina prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp din tabelul prevăzut de Codul fiscal.
Valoarea impozabilă se va ajusta în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea cu un coeficient de corecție.
Totodată, valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării, astfel: cu 50% dacă are o vechime de peste 100 de ani, cu 30% dacă are o vechime între 50 și 100 de ani și scade până la 10% dacă are o vechime între 30 de ani și 50 de ani inclusiv.

Pentru încadrarea în una dintre categoriile rezidențial, nerezidențial, mixt, se are în vedere destinația finală a clădirilor, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate de alte persoane decât proprietarii lor, precum și modul de înregistrare a cheltuielilor cu utilitățile. Proprietarii vor anexa la declarațiile fiscale orice document din care reiese destinația clădirii, precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice altele documente justificative”, prevede proiectul de act normativ prin care sunt stabilite normele de aplicare ale Codului fiscal.
De asemenea, în cazul clădirilor cu destinație mixtă cu proprietari persoane fizice, dacă este înregistrat un domiciliu fiscal, impozitul se calculează ca pentru clădiri rezidențiale, dacă nu se desfășoară nicio activitate economică.
În cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfășoară o activitate economică, când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal.
Astfel, pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, impozitul se va calcula, din 2016, prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% (în funcție de decizia consiliului local) asupra valorii:
  • rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
  • lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
  • clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani.
Notă: În fişierele ataşate puteţi consulta modelele formularelor tipizate folosite anul acesta de direcţiile de taxe şi impozite locale pentru stabilirea impozitelor pe clădiri.